Adatvédelmi tájékoztató

 

A Cordoba Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban Cordoba Nyomda) mint Adatkezelő, és mint Adatfeldolgozó kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos valamennyi adatkezelés és adatfeldolgozás megfelel a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak, - az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) - a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) - által meghatározott adatvédelmi és adatkezelési rendelkezések betartásával, melyek érvényesítésével a Cordoba Nyomda valamennyi tevékenysége, szolgáltatásának igénybevétele során biztosítja az érintettek személyes adatok védelméhez való jogának tiszteletben tartását az érintettek személyes adatainak feldolgozása, illetőleg kezelése során.

1.Az adatkezelés célja

A Cordoba Nyomda Személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meghatározza az adatkezelés célját, az adatok felvételének és kezelésének tisztességességét és törvényességét biztosítja. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adatot csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

A Cordoba Nyomda tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, szerződéseken, jogszabályok előírásain alapulnak.

2.Adatkezelési alapelvek

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető.
 • Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas.
 • A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Cordoba Nyomda rögzíti, hogy az általa kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. Jelen rendelkezés valamennyi, a Cordoba Nyomda által végzett adatkezelési- és adatfeldolgozói tevékenység tekintetében érvényes.

A Cordoba Nyomda adatkezeléseivel és feldolgozásaival kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi alapelvek folyamatosan elérhetők a  www.cordobakft.hu honlapon.

3.A kezelt adatok tárolása

A Cordoba Nyomda által kezelt személyes adatokat elektronikus állomány formájában, illetve papír alapú dokumentumokon, az adatbiztonságra vonatkozó jogszabályi előírások megtartása mellett tárolja. A személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az információs önrendelkezési jog érvényesülése érdekében az adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a személyes adatai útját a feldolgozásuk során követni, és a jogait érvényesíteni tudja.

 

 

 

3.1.ScrollMax Vállalatirányítási Rendszer

A Cordoba Nyomda tájékoztatja az érintetteket, hogy a felhő alapú, ScrollMax Vállalatirányítási Rendszert használ, melynek tárhely szolgáltatója, - akitől a szolgáltató a szervergépet béreli, - adatfeldolgozónak minősül.

Az tárhely szolgáltató az adatokat kizárólag magyarországi szerveren tárolja, külföldi adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére azok nem kerülnek továbbításra.

A tárhely szolgáltató adatai:
Neve: INTEGRITY Kft.
Cégjegyzékszáma: 07-09-003739
Adószáma: 11115139-2-07
Székhelye: 8000 Székesfehérvár, Gyetvai u. 6.
Postacíme: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.
Telefonszáma: +36 (1) 450-2660
E-mail címe: info@integrity.hu
Honlapja: https://integrity.hu/

Az INTEGRITY Kft. adatvédelmi nyilatkozata: https://integrity.hu/adatvedelem/
 

4.Az adatok megismerésére jogosult személyek köre

A személyes adatok megismerésére - az adatkezelési célok figyelembevételével és jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak megtartására kötelezve - az alábbi személyek jogosultak:

• a Cordoba Nyomda vezető tisztségviselői, és arra jogosult munkavállalói,
• a tárhely szolgáltatónál fejlesztési és terméktámogatási munkatárs munkakörben foglalkoztatott munkavállalók,
• a PrintPortal rendszerben a nyomda elektronikus kereskedelmi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos feladatokat ellátó munkavállalói.

További tájékoztató anyag:  https://scrollmax.hu/adatvedelmi
 

5.ADATKEZELÉSEK

5.1.A Cordoba Nyomda egyéb partnerei (továbbiakban Megrendelői) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok

Felhívjuk a Cordoba Nyomda részére adatot közlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelő: Cordoba Nyomda

Az adatkezelés célja:

 • A megrendelések teljesítése miatt számla kiállítása, a fizetés dokumentálása, számviteli kötelezettség teljesítése.
 • Megrendelői kapcsolattartás.

Az adatkezelés jogalapja:

 • Az adatkezelés a szerződés (Megállapodás) teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].
 • Jogos üzleti érdek a [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja] szerint.
 • Számv.tv.169. § (2) bekezdése szerint:

„A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.”

A kezelt személyes adatok típusa:

Dátum, időpont, név, cím, a megrendelt nyomdaipari szolgáltatások, termékek megnevezése, mennyisége, vételára, fizetési mód.

Az adatkezelés időtartama: a Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: a Vevő nem kaphat névre szóló számlát.

Adatfeldolgozó: ScrollMax

Adatfeldolgozói feladat: Felhőalapú tárhely biztosítása az ügyviteli program üzemeltetéséhez.

 

5.2.Minőségi kifogások kezelése, visszavétel

Az adatkezelés célja: a szolgáltatás során létrejött nyomdai szolgáltatások, termékek vonatkozásában felmerülő minőségi kifogások kezelése.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja] és az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése.

A kezelt személyes adatok típusa: a panaszhoz tartozó munkatáska száma, a megrendelő neve, címe, a panaszbejelentés ideje, a panaszbejelentés módja, a megrendelő által beküldött iratok, dokumentumok, egyéb bizonyítékok jegyzéke, a panasz leírása, a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje és a jegyzőkönyvvezető neve, aláírása, illetve visszavét esetén a termék adatai.

Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében az Fgytv. 17/A. § (7) bekezdése alapján öt év, a vásárlók könyvébe tett bejegyzések másodpéldányai tekintetében két év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: az érintett nem tudja gyakorolni fogyasztói jogait.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges [GDPR 6. cikk (1) bek. b) pontja].

Adatkezelő: Cordoba Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Székhely: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.

Adatkezelői feladat: Reklamációkezelés

 

5.3.Rendkívüli események

Az adatkezelés célja: a Cordoba Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. székhelyén (2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.) bekövetkezett rendkívüli események kezelése, azokról jegyzőkönyv felvétele.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelő, illetve más személyek jogos érdeke fűződik a rendkívüli események kezeléséhez [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja],

A kezelt adatok köre: a sérült neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, balesetnél értesítendő hozzátartozó telefonszáma, a baleset dátuma, időpontja, a sérülés és a baleset leírása, az intézkedés leírása, az esetlegesen elsősegélyt nyújtó neve, tanú neve, címe, telefonszáma, elérhetősége, valamint a baleset helyszíne.

Az adatkezelés időtartama: A vendégbaleseti jegyzőkönyvek tekintetében öt év.

Az adatszolgáltatás elmaradásának lehetséges következményei: lehetetlenné válhat a rendkívüli eseményből eredő jogok érvényesítése.

Adatkezelő: Cordoba Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Székhely: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.

Adatkezelői feladat: Rendkívüli esemény kezelése.

 

5.4.Elektronikus megfigyelőrendszer

A Cordoba Nyomda székhelyének udvarán elektronikus kamerás megfigyelő rendszert alkalmaz.
A  (2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.) udvarát térfigyelő kamerákkal védik az udvart használó cégek. A kamerák rögzített felvételeit a Texinfo Kft. (2040 Budaörs, Rákóczi u. 38.) kezeli. A felvételeket a  Cordoba Nyomda Kft. Informatikai Biztonsági Szabályzatában meghatározott ideig őrzik meg, majd azok automatikusan törlődnek. A kamerák által valós időben felvett eseményeket, illetve a rögzített felvételeket is kizárólag az arra jogosultak láthatják.

 

5.5.A www.cordobakft.hu ftp tárhelyével és e-mail tárhelyével kapcsolatos adatkezelései

A cordobakft.hu ftp és e-mail tárhelyét a Webshark üzemelteti.

A tárhely szolgáltató adatai:

Neve: Web Hosting Kft.

Székhelye: 1116 Bp., Talpas u. 3.

Telephelye: 9700 Szombathely, Semmelweis I. u. 2.

Telefon: +36 94 514 333

Adatvédelemi tájékoztatója az  alábbi linken érhető el:   https://webshark.hu/adatvedelem/ 
A tárhely szolgáltató szervererei 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.

.

 

5.6.A www.cordobakft.hu weboldalával kapcsolatos adatkezelései

A www.cordobakft.hu honlapot a Webnode üzemelteti

Webnode adatvédelmi tájékoztatója: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

A portál forráskódja a WEBNODE-nál üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A WEBNODE szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban.  A WEBNODE felhívja a felhasználók figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat WEBNODE szervere szolgálja ki. Az adatok kezeléséről a WEBNODE tud részletes felvilágosítást nyújtani, az alábbi elérhetőségen: https://www.webnode.hu/privacy-policy/

www.cordobakft.hu a weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti.

A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást

A honlapon elhelyezésre került a facebook.com címen elérhető szolgáltató kódja.

5.6.1.Kutatás a www.cordobakft.hu honlapon

A Cordoba Kft. a magasabb színvonalú kiszolgálás érdekében a www.cordobakft.hu portálon felhasználói kutatást végez, felugró ablak (popup) segítségével.

A honlapot a WEBNODE kezeli.

Az adatkezelés célja: a honlapra látogató felhasználók felhasználói céljainak megértése. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása.

A kezelt személyes adatok típusa: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám

A kezelt adatok köre: azonosítószám (melyet süti segítségével tárolnak a felhasználó számítógépén), a meglátogatott oldal címe, a látogatás dátuma és időpontja, a felhasználó számítógépének és böngészőjének adatai, képernyőjének felbontása, nyelvi beállítások, a felhasználó számítógépének IP címéből képzett azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: 30 nap.

Adatfeldolgozók:

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

Alphabet  Inc.

1600 Amphitheatre Pkwy

MOUNTAIN VIEW   CA

A kutatás technikai lebonyolítása

 

5.6.2.A www.cordobakft.hu honlap saját cookie kezelése

„Cookie”( süti) : A cookie a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül. A cookie-k alkalmazása lehetőséget biztosít a látogató egyes adatainak lekérdezésére, valamint internethasználatának nyomon követésére. A cookie-k segítségével tehát pontosan meghatározható az érintett felhasználó érdeklődési köre, internet használati szokásai, honlap-látogatási története. Mivel a sütik egyfajta címkeként működnek, melyekkel a weboldal felismerheti az oldalra visszatérő látogatót, alkalmazásukkal az adott oldalon érvényes felhasználónév, jelszó is tárolható. Amennyiben a honlap látogatás során a felhasználó böngészője visszaküldi a merevlemezre korábban elmentett cookie-t, az azt küldő szolgáltató összekapcsolhatja az aktuális látogatást a korábbiakkal, azonban mivel a cookie-k a domain-hez kötődnek, erre kizárólag saját tartalma tekintetében képes. A sütik önmagukban a felhasználó azonosítására nem képesek, kizárólag a látogató számítógépének felismerésére alkalmasak.

 

A Cordoba Nyomda Kft. adatkezelése.

A www.cordobakft.hu webhely a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, webanalitikai mérések.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelőnek jogos érdeke fűződik a felhasználók azonosításához, és testre szabott kiszolgálásához [GDPR 6. cikk (1) bek. f) pontja].

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: egy hét

Adatfeldolgozói feladat: A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) cookie-k törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények /Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.

 

5.6.3.A kutatással összefüggő cookie-k kezelése a www.cordobakft.hu honlapon

A Cordoba Nyomda Kft. adatkezelése.

A szolgáltató a jelen tájékoztatóban leírt kutatás lebonyolítása érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, az eszköz viselkedése.

Az adatkezelés időtartama: 365 nap.

Adatfeldolgozó: Cordoba Nyomda Kft. Székhely: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.

Adatfeldolgozói feladat: A kutatás technikai lebonyolítása és szervezése

Szolgáltató

Süti neve

www.google.com/analytics/

  _utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

5.6.4.Külső szolgáltatók cookie kezelése a www.cordobakft.hu honlapon

Egyes szolgáltató partnerek a felhasználók azonosítása, nyomon követése céljából a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyeznek el, és a későbbi internethasználat során olvasnak vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, azon weboldalak tekintetében, amelyeknél a külső szolgáltató cookie-ját használják.

A www.cordobakft.hu honlap felkeresésekor webanalitikai rendszere üzemeltetése érdekében a Google Analytics kezel cookie-t.

www.google.com/analytics általi adatkezelésről a https://www.google.com/intl/hu/policies címen kérhető bővebb tájékoztatás.

A “Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja” című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

A cookie-t a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem /Előzmények/ Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség.


A honlapon az alábbi külső szolgáltatók a felsorolt sütiket helyezték el:

Szolgáltató

cookie neve

www.google.com/analytics

__utmt
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
_ga
_dc_gtm_UA

 

5.6.5.Külső szolgáltató webanalitikával kapcsolatos adatkezelése

A portál forráskódja a Webnode-nál üzemelő szerveren külső és belső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaz. A Webnode szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk a figyelmet, hogy e hivatkozások szolgáltatói a szerverünkre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakról és az adatok kezeléséről a Webnode tud részletes felvilágosítást nyújtani.

A weboldal látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását külső szolgáltatóként a Google Analytics szervere segíti. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelő a https://www.google.com/intl/hu/policies/ címen ad részletes felvilágosítást.

A "Hogyan használja fel a Google az adatokat, amikor Ön egy partnerünk oldalát vagy alkalmazását használja" című dokumentum az alábbi hivatkozáson érhető el:https://www.google.com/intl/hu/policies/privacy/partners/

 

5.7.A Cordoba Nyomda Kft. ügyféllevelezése

Adatkezelés célja: ajánlatkérés

A kezelt személyes adatok köre: név, e-mail cím.

A www.cordobakft.hu ajánlatkérés illetve elérhetőség felületről beérkező e-mail leveleket a rendszer az info@cordobakft.hu címre továbbítja, ahol a feldolgozásra jogosult személy elolvassa és reagál a megkeresésre.

A Cordoba Nyomda Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a küldő nevével, e-mail címével, a dátum, időpont adatokkal és más, az üzenetben megadott egyéb személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb öt év elteltével töröl a levelezési rendszeréből, kivéve, ha a megkeresés kapcsán üzleti partneri viszony nem keletkezik.

Adatfeldolgozó: Cordoba Nyomdaipari és Szolgáltató Kft. Székhely: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.

Adatfeldolgozói feladat: A honlapon történő mentések elvégzése, a fejlesztési és az adatbázissal kapcsolatos feladatok ellátása

 

5.8.A Munkaviszony létesítését megelőzően folytatott adatkezelés

A munkaviszony létesítése előtt megvalósuló adatkezelés az azt megelőző pályáztatási eljárással, valamint a munkakörre való alkalmasság vizsgálatával összefüggésben valósul meg cégünknél.

Tájékoztatjuk a jelentkezőket, hogy a Cordoba Nyomda Kft. anonim módon nem tesz közzé pályázatot.

Az adatkezelés célja: a munkavállalók felvételére irányuló pályáztatási eljárás lefolytatása pályázat elbírálása, munkaszerződés kötése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, születési hely, idő, végzettség, szakmai képzettség, telefonszám, e-mail cím, képmás.

Az adatkezeléssel érintett: az álláspályázatra jelentkező személyek.

Személyes adatok címzettjei: a munkáltatói jogkör gyakorlója, a humánpolitikai feladatot ellátó munkavállaló(k).

Az adatkezelés időtartama: A személyes interjún részt vevők pályázatát 1 évig megőrizzük, elektronikusan. A jelentkezőt tájékoztatjuk a kiválasztás tárgyában hozott döntés eredményéről.

 

5.9.Egyéb adatkezelések

A fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, ügyészség, a nyomozóhatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

A Cordoba Nyomda Kft. a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

6.A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS

A Cordoba Nyomda Kft. és adatfeldolgozói a technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtanak végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálják.

A Cordoba Nyomda Kft. az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

A Cordoba Nyomda Kft. a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

7.INCIDENSEK KEZELÉSE

A Cordoba Nyomda Kft., mint adatkezelő nyilvántartja az esetleges adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. Az esetleges adatvédelmi incidenst késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettet nem kell tájékoztatni a rendeletben foglalt kivételek esetén.

8. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Cordoba Nyomda Kft.
Székhely: 2040 Budaörs, Petőfi S. u. 71.
Cégjegyzékszám: 01-09-976408
A bejegyzőbíróság megnevezése: 
Adószám: 23748365243

Telefonszám: 06 23 500 586
E-mail: info@cordobakft.hu

 

 

9.JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését, visszavonását, az adatkezelés korlátozását, valamint élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő ügyfélszolgálata útján.

 

10.Tájékoztatáshoz való jog

Az érintett kérelmére a Cordoba Nyomda Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

11.Az érintett hozzáféréséhez való joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; az adatforrásokra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár. Személyes adatokat a Cordoba Nyomda Kft. harmadik országba nem továbbít.

A Cordoba Nyomda Kft. az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. 

Az érintett kérelmére az információkat a Cordoba Nyomda Kft. elektronikus formában szolgáltatja. A tájékozódáshoz való jog írásban a megjelölt elérhetőségeken keresztül gyakorolható.
Az érintett részére kérésére – személyazonosságának hitelt érdemlő igazolása és beazonosítását követően – szóban is adható tájékoztatás.

Az érintettek speciális körénél (munkaviszonyban, egyéb számfejtett jogviszonyban foglalkoztatott érintett részére) a hozzáférést a mindenkori felelős vezetővel egyeztetve a BanKonzult Pénzügyi és Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségü Társaság (1016 Budapest, Piroska u. 5.) biztosítja.

Partnereinktől érkező hozzáférési kérést, a nyilvántartott személyes adatokat is tartalmazó dokumentummal szolgáljuk ki. Személyes megjelenés esetén közvetlen betekintést is biztosítunk előzetes időpont egyeztetés után.

12.Helyesbítéshez való jog

A Cordoba Nyomda Kft. a személyes adatot helyesbíti, ha az a valóságnak nem felel meg és a valóságnak megfelelő személyes adat a rendelkezésére áll.

13.Törléshez való jog

Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a Cordoba Nyomda Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges: a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából; a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján; vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

14.Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett kérésére a Cordoba Nyomda Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

A Cordoba Nyomda Kft. az érintettet az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

15.A személyes adatok helyesbítéséhez, vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, törlésről, vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

16.Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

17.Tiltakozás joga

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése elleni tiltakozás esetén az adatokat e célból a Cordoba Nyomda Kft. nem kezeli.

18.Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Nem alkalmazható a fenti jogosultság, ha az adatkezelés az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

19.Visszavonás joga

Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

20.Az érintett panasztételhez és jogorvoslathoz való joga

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott

21.A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog.

Az érintett a Rendelet 77. cikke alapján jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Panasztételhez való jogát az érintett az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c  Telefon: +36 (1) 391-1400;  Fax: +36 (1) 391-1410  www: https://www.naih.hu  e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

A felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni.

22.A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a Rendelet 77. cikke alapján benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

Ha a felügyeleti hatóság olyan döntése ellen indítanak eljárást, amellyel kapcsolatban az egységességi mechanizmus keretében a Testület előzőleg véleményt bocsátott ki vagy döntést hozott, a felügyeleti hatóság köteles ezt a véleményt vagy döntést a bíróságnak megküldeni.

 

23.Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való, 77. cikk szerinti jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

24.Korlátozások

Az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel korlátozhatja a 12–22. cikkben és a 34. cikkben foglalt, valamint a 12–22. cikkben meghatározott jogokkal és kötelezettségekkel összhangban lévő rendelkezései tekintetében az 5. cikkben foglalt jogok és kötelezettségek hatályát, ha a korlátozás tiszteletben tartja az alapvető jogok és szabadságok lényeges tartalmát, valamint a rendeletben megjelöltek védelméhez szükséges és arányos intézkedés egy demokratikus társadalomban.

25.Eljárási szabályok

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a GDPR 15–22. cikk szerinti kérelem nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.
A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatás elektronikus úton kerül megadásra, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Cordoba Nyomda a kért információkat és tájékoztatást díjmentesen biztosítja. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű díjat számolhat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információk elektronikus formátumban kerülnek rendelkezésre bocsátásra, kivéve, ha az érintett másként kéri

 

26.Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki az adatvédelmi rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az adatkezelőtől vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Ha több adatkezelő vagy több adatfeldolgozó vagy mind az adatkezelő mind az adatfeldolgozó érintett ugyanabban az adatkezelésben, és felelősséggel tartozik az adatkezelés által okozott károkért, minden egyes adatkezelő vagy adatfeldolgozó egyetemleges felelősséggel tartozik a teljes kárért. Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

27.Panasz bejelentése

Amennyiben a Cordoba Nyomda adatkezelésével kapcsolatban az érintettnek kérdése, problémája van, az info@cordobakft.hu e-mail címen „Adatvédelmi bejelentés” tárggyal van lehetősége e-mailben bejelentést tenni.

28.Bírósághoz fordulás joga

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen (az érintett választása szerint az alperes székhelye vagy az érintett lakóhelye szerint illetékes) bírósághoz fordulhat.

29.Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Jogszabály módosítás következtében a jelen pontban megjelölt Hatóság megnevezése és székhelye módosulhat.

30.Tájékoztatás az érintett kérésére

Tájékoztatásra vonatkozó kérelmeket a szokásos elektronikus csatornán info@cordobakft.hu, illetve személyes megkeresésre fogadunk.

Az érintett kérésére személyes, szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.

31.Hivatkozások

A Cordoba Nyomda adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

 

Budapest, 2018. május 25.